Tại sao tháng 3 đến tháng 5 mối hay bay vào nhà

Mùa xuân là mùa có rất nhiều mối cánh hay còn được gọi là “swarmers”. Mối cánh bay vào trong nhà. Theo tự nhiên mối cánh kết thành cặp và đi tìm tổ mới để...
Read More